زلزله_کرمانشاه

زلزله دلهای مردم را هم تکان داد

۸ آذر ۹۶

زلزله دلهای مردم را هم تکان داد، 
اما به جای خرابی، آبادی آورد!  

می دانید قرآن سوره ای دارد به نام “زلزله”.

جالب است که در این سوره مبارک آمده:
 ” چون زلزله قیامت، زمین را به سختی تکان دهد، زمین هرچه در خود دارد بیرون می ریزد. ” (آیات ۱ و ۲)

 

و همچنین آمده: ” اخبار و احوال انسان ها را آشکار می کند.” (آیه ۴)

اما انگار زلزله دنیا هم همین رسالت را دارد: (( آشکار کردن باطن مردم)).

خدا را شکر، که این زلزله باطن زیبای مردم این مرز و بوم را خیلی خوب به همه نشان داد.

در این ایام، کرمانشاه شده بود “پایتخت مهربانی کشور”.
 همه  به آنجا ” مهر” می فرستادند: یکی پتویش را، آن یکی لباسش و دیگری دعایش.

(و هیچکس هم نپرسید این پتوی من امشب تن یک شیعه را گرم می کند یا تن یک سنی را؛ به کوری چشم کوردلان)

زلزله آمد و خانه هایی را خراب کرد و دل هایی را آباد.

آباددلان! کرمانشاه را فراموش نکنید.
هوای آنجا “سرد” است، اما دل مردمش به مهربانی ما “گرم”.