استرس در یک خط

استرس یعنی احساس فشاری روانی موقعی که انتظارات و خواسته‌ها از منابعت بیشتر باشد.

مثال: خرجت از دخلت بیشتر، انرژیت از مقدار کار باقیمانده بیشتر، فرصتت از مهلت زمانی پروژه کمتر، تواناییت از انتظارات دیگران کمتر.