در یک خط

اینجا تعاریف چیزهای مهم اما تکراری رو می ذارم. استرس، خلاقیت و چیزهای دیگه

استرس در یک خط

استرس یعنی احساس فشاری روانی موقعی که انتظارات و خواسته‌ها از منابعت بیشتر باشد.

مثال: خرجت از دخلت بیشتر، انرژیت از مقدار کار باقیمانده بیشتر، فرصتت از مهلت زمانی پروژه کمتر، تواناییت از انتظارات دیگران کمتر.

فرق خلاقیت و نوآوری در یک خط

خلاقیت یعنی چیز جدید، نوآوری یعنی یک چیز جدید مفید (مخصوصاٌ در فضای کسب و کار)

مثال: ساختن ماری هزار کیلومتری با هزاران کلاف نخ خلاقیت است (چیزی رو خلق کردی که سابقه نداشت)

و استفاده از نخ های دور ریز برای درست کردن مار برای نمایش آسیب های به محیط زیست می شود نوآوری (ارزش تبلیغی دارد و برای دیدنش پول می دهند