فرق خلاقیت و نوآوری در یک خط

خلاقیت یعنی چیز جدید، نوآوری یعنی یک چیز جدید مفید (مخصوصاٌ در فضای کسب و کار)

مثال: ساختن ماری هزار کیلومتری با هزاران کلاف نخ خلاقیت است (چیزی رو خلق کردی که سابقه نداشت)

و استفاده از نخ های دور ریز برای درست کردن مار برای نمایش آسیب های به محیط زیست می شود نوآوری (ارزش تبلیغی دارد و برای دیدنش پول می دهند